Z przyjemnością informuję, że w dniu 25.02.2013 r. XX Wydział KRS zatwierdził Statut Polskiego Towarzystwa Alergologicznego przyjęty na Walnym Zgromadzeniu Delegatów w dniu 15.09.2012 r.

Tym samym Statut stał się oficjalnym prawem PTA.

Zapraszam do zapoznania się z nowo obowiązującym Statutem Towarzystwa. (Do pobrania Statut w wersji PDF)


STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA ALERGOLOGICZNEGO

Polskie Towarzystwo Alergologiczne jest Stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. (Dz. U. nr 79 poz. 855 z 2001 r. ze zmianami). Celem działalności Polskiego Towarzystwa Alergologicznego jest umacnianie i rozwój praktyki medycznej oraz wiedzy klinicznej i teoretycznej z zakresu alergologii.

Dla skutecznej realizacji celów Polskie Towarzystwo Alergologiczne działa w sposób zorganizowany, w zgodzie z przepisami obowiązującego prawa oraz postanowieniami niniejszego Statutu, który jest podstawowym źródłem praw i obowiązków Stowarzyszenia oraz jego członków.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Polskie Towarzystwo Alergologiczne, zwane w dalszych postanowieniach Statutu Towarzystwem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiada osobowość prawną.
 2. Towarzystwo może używać nazwy skróconej: „PTA”.

§ 2

 1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Towarzystwa jest Łódź.

§ 3

 1. Towarzystwo zrzesza swoich członków w oddziałach. Sposób powoływania oddziałów określa § 40
 2. Teren działania oddziału może objąć jedno lub kilka województw.

§ 4

Towarzystwo może przystępować do innych stowarzyszeń, organizacji lub związków o podobnym zakresie działania na zasadach określonych w ich statutach za zgodą właściwych władz państwowych, o ile taka zgoda jest wymagana.

§ 5

Towarzystwo ma prawo używania pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.

§ 6

 1. Działalność Towarzystwa opiera się na pracy społecznej ogółu członków.
 2. Zarząd Główny w celu prowadzenia działalności może zatrudniać pracowników i tworzyć Biuro w miejscu siedziby Towarzystwa.

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 7

Celem Towarzystwa jest:

 1. zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest alergologia doświadczalna i kliniczna oraz dziedziny pokrewne,
 2. reprezentowanie i promowanie polskiej alergologii w kraju i za granicą,
 3. upowszechnianie wiedzy na temat alergologii w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych,
 4. udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników fachowych ochrony zdrowia w dziedzinie alergologii,
 5. współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie alergologii w Polsce,
 6. organizowanie i popieranie badań, prac naukowych w zakresie alergologii doświadczalnej i klinicznej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
 7. prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej, podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych, dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie alergologii.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie badań naukowych z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, profilaktyki, leczenia i farmakoekonomiki chorób alergicznych,
 2. wystąpienia do właściwych władz w sprawach organizacji programów zapobiegania i zwalczania chorób alergicznych w Polsce,
 3. delegowanie swych przedstawicieli do organów powoływanych na mocy obowiązującego prawa,
 4. organizację publicznych odczytów, szkoleń, kursów, wykładów, posiedzeń naukowych zjazdów, sympozjów, konferencji, kongresów naukowych oraz innych form upowszechniania wiedzy na temat alergologii doświadczalnej i klinicznej,
 5. opracowywanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek w zakresie alergologii,
 6. aktywne wspieranie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników medycznych, w szczególności lekarzy alergologów,
 7. współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, placówkami służby zdrowia i pokrewnymi towarzystwami, które są zainteresowane problematyką zwalczania chorób alergicznych,
 8. prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 9. subwencjonowanie badań naukowych z zakresu alergologii doświadczalnej i klinicznej, w miarę posiadanych środków,
 10. fundowanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się w działalności naukowej członków Towarzystwa, w szczególności za obronione prace doktorskie lub opublikowane prace oryginalne,
 11. przyznawanie godności członka honorowego Towarzystwa, nadawanie medalu „Zasłużony w rozwoju polskiej alergologii”, jak również występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej alergologii,
 12. powoływanie Sekcji Problemowych i Grup Roboczych do realizacji zleconych zdań,
 13. opracowywanie, upowszechnianie i uaktualnianie standardów diagnostyczno-leczniczych w alergologii.

§ 9

 1. Towarzystwo prowadzi działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 2. Przedmiot działalności gospodarczej Towarzystwa może stanowić (wg PKD 2007):
  • 58.1 – Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
   59.1 – Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
   59.2 – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
   68.2 – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
   70.2 – Doradztwo związane z zarządzaniem
   72.1 – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
   73.1 – Reklama
   74.2 – Działalność fotograficzna
   74.9 – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
   77.2 – wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego
   77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
   77.4 – Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
   78.1 – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
   81.1 – Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
   82.1 – Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
   82.3 – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
   82.9 – Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
   85.3 – Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem szkół policealnych
   85.4 – Szkoły policealne oraz wyższe
   85.5 – Pozaszkolne formy edukacji
   86.1 – Działalność szpitali
   86.2 – Praktyka lekarska
   86.9 – Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
   94.99 – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
 3. Stowarzyszenie ma prawo tworzyć fundacje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. młodszych (juniorów),
 3. seniorów,
 4. honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być każdy obywatel polski, mający pełną zdolność do czynności prawnych, niepozbawiony praw publicznych, którego przedmiotem działania lub zainteresowania jest alergologia doświadczalna i kliniczna oraz dziedziny pokrewne, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.
 2. Osobie spełniającej kryteria wskazane w ust. 1 przed ukończeniem 35 roku życia przysługuje status członka młodszego. Członek młodszy opłaca składkę roczną w wysokości 50% stawki członka zwyczajnego.
 3. Członek młodszy po ukończeniu 35 roku życia uzyskuje status członka zwyczajnego.
 4. Członek zwyczajny z chwilą osiągnięcia 65 lat uzyskuje status członka seniora. Członek senior opłaca składkę roczną w wysokości 20% stawki członka zwyczajnego, przy czym na wniosek zarządu oddziału, którego jest członkiem, Zarząd Główny Towarzystwa może podjąć decyzję o zwolnieniu członka seniora z obowiązku opłacania składki członkowskiej.
 5. Członków zwyczajnych, członków młodszych oraz członków seniorów przyjmuje Zarząd Główny na podstawie zgłoszenia kandydata dokonanego przez wypełnienie formularza zamieszczonego na stronie internetowej Towarzystwa.
 6. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o przyjęciu w poczet członków młodszych, seniorów oraz zwyczajnych Towarzystwa bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 7. Od uchwały Zarządu Głównego odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa przysługuje odwołanie do Głównej Komisji Rewizyjnej. Odwołanie wnosi się w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o uchwale. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia. Główna Komisja Rewizyjna podejmuje w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania, uchwałę o utrzymaniu w mocy uchwały Zarządu Głównego bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej trzech piątych ogólnej liczby członków. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości lub niepoddania uchwały w tym przedmiocie pod głosowanie w zastrzeżonym wyżej terminie, uchwałę Zarządu Głównego uważa się za uchyloną, a odwołujący się zostaje przyjęty do Towarzystwa z upływem tego terminu.
 8. W terminie 7 dni od daty zawiadomienia o uchwale Zarządu Głównego o przyjęciu w poczet członków młodszych, seniorów lub zwyczajnych Towarzystwa, członek zobowiązany jest dokonać wpłaty wpisowego w wysokości 20% składki członkowskiej członka zwyczajnego.

§ 12

 1. Członkiem honorowym może być osoba, która położyła wybitne zasługi o znaczeniu międzynarodowym w rozwoju alergologii doświadczalnej i klinicznej lub nauk pokrewnych i aktywnie współpracowała lub działała na rzecz członków Towarzystwa.
 2. Zarząd Główny  powołuje Kapitułę ds. nadawania godności członka honorowego oraz medalu „Zasłużony w rozwoju polskiej alergologii”.
 3. W skład Kapituły wchodzą wszyscy dotychczasowi członkowie honorowi Towarzystwa.
 4. Członkowie Kapituły wybierają spośród siebie Przewodniczącego Kapituły na okres 3 lat, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
 5. Procedurę nadawania godności członka honorowego lub medalu „Zasłużony w rozwoju alergologii” określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 6. Nadanie lub utrata godności członka honorowego Towarzystwa lub medalu „Zasłużony w rozwoju alergologii” następuje na podstawie uchwały Kapituły wymagającej następnie zatwierdzenia przez Zarząd Główny i Walne Zgromadzenie Delegatów w głosowaniu tajnym.
 7. Dyplomy członka honorowego Towarzystwa lub medale „Zasłużony w rozwoju alergologii” wręczane są w podczas międzynarodowych kongresów naukowych lub Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 8. Członkowie honorowi są zwolnieni z opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkowie mają prawo:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Towarzystwa, przy czym wybory członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego odbywają się za pośrednictwem delegatów.
 2. korzystania z pomocy Towarzystwa,
 3. zgłaszania wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 14

Rejestr członków Towarzystwa prowadzi  Zarząd Główny. Zarząd Główny może powierzyć prowadzenie rejestru na rzecz Biura.

§ 15

Wszyscy członkowie Towarzystwa są obowiązani:

 1. aktywnie uczestniczyć w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
 2. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. opłacić wpisowe a następnie regularnie opłacać składkę członkowską, przy czym składka członkowska za dany rok kalendarzowy winna zostać uiszczona do ostatniego dnia marca tego roku.
 4. zarejestrować się na stronie internetowej Towarzystwa www.pta.med.pl pod linkiem Strefa Członkowska i pozostawać zarejestrowanym przez cały okres członkostwa, jak również niezwłocznie uaktualniać swoje dane na tej stronie.

§ 16

 1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:
  1. dobrowolnego wystąpienia z Towarzystwa, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu,
  2. skreślenia z listy członków przez Zarząd Główny z powodu niezapłacenia wpisowego w terminie 9 miesięcy od daty przyjęcia w poczet członków Towarzystwa lub niezapłacenia składki członkowskiej do końca roku kalendarzowego, za który składka winna zostać opłacona,
  3. wykluczenia prawomocnym orzeczeniem Głównego Sądu Koleżeńskiego z powodu nieprzestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa lub działania na szkodę Towarzystwa,
  4. utraty przez członka praw publicznych lub pełnej zdolności do czynności prawnych, zaistnienie wskazanych wyżej zdarzeń stwierdza Zarząd Główny
  5. śmierci członka.
 2. Zarząd Główny podejmuje uchwałę o skreśleniu z listy członków bezwzględną większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków
 3. W przypadkach określonych w pkt. 1 b oraz c Zarząd Główny zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia. W przypadku określonych w pkt 1 d Zarząd Główny zobowiązany jest zawiadomić członka o stwierdzeniu zaistnienia przesłanek określonych w tym postanowieniu.
 4. W przypadku wskazanym w pkt. 1 c wraz z zawiadomieniem o skreśleniu lub wykluczeniu Zarząd Główny zobowiązany jest wskazać na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zgromadzenia Delegatów, w terminie 7 dni od daty doręczenia orzeczenia. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
 5. W przypadku określonym w pkt. 1 d oraz e zarząd oddziału zobowiązany jest zawiadomić Zarząd Główny o zaistniałej sytuacji.
 6. Odwołanie, o którym mowa w pkt. 4 powyżej podlega rozpoznaniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
 7. W okresie od wydania orzeczenia o wykluczeniu w przypadku określonym w pkt. 1c do czasu rozpatrzenia odwołania, prawa i obowiązki członka Towarzystwa ulegają zawieszeniu.
 8. Jeżeli Walne Zgromadzenie Delegatów uchyli orzeczenie Głównego Sądu Koleżeńskiego, członek Towarzystwa zobowiązany jest uiścić składki za okres zawieszenia w określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów wysokości i terminach. Wysokość składki określonej w tym trybie nie może przekraczać składki ustalonej w oparciu o § 19 pkt 5
 9. W przypadku podjęcia przez Zarząd Główny uchwały o skreśleniu wpłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi. Zdanie powyższe stosuje się odpowiednio do orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego
 10. Wykreślenie z listy członków Towarzystwa na skutek wystąpienia członka z Towarzystwa następuje z dniem, w którym złożył rezygnację z członkostwa.
 11. Od uchwały Zarządu Głównego o skreśleniu z listy członków Towarzystwa z powodu niezapłacenia wpisowego lub składki członkowskiej odwołanie nie przysługuje.
 12. W przypadku skreślenia z listy członków Towarzystwa na skutek niezapłacenia wpisowego lub składki członkowskiej osoba skreślona może zostać ponowne wpisana na listę członków Towarzystwa na zasadach określonych w § 11 ust. 5-8 statutu przy czym wysokość wpisowego wynosi równowartość dwukrotności składki członkowskiej obowiązującej w roku kalendarzowym, w którym osoba skreślona ubiega się o ponowne przyjęcie do Towarzystwa.
 13. W przypadku niezapłacenia przez członka pełnej składki członkowskiej za bieżący rok do ostatniego dnia marca tego roku, za który składka winna być uiszczona, członek zostaje zawieszony w prawach członka PTA do momentu opłacenia pełnej składki. Postanowienia ust. 2,3 oraz 11 powyżej stosuje się odpowiednio.

Rozdział IV

Władze Towarzystwa

§ 17

 1. Władzami Towarzystwa są:
  1. Walne Zgromadzenie Delegatów,
  2. Zarząd Główny,
  3. Główna Komisja Rewizyjna,
  4. D. Główny Sąd Koleżeński.
 2. Wybór członków władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym.

A. Walne Zgromadzenie Delegatów

§ 18

 1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Walne Zgromadzenie Delegatów może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Walne Zgromadzenie odbywa się poprzez zebranie delegatów.
 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów zwołuje Zarząd Główny co trzy lata jako sprawozdawczo – wyborcze.
 5. Zarząd Główny ustala porządek obrad Walnego Zgromadzenia w oparciu o wnioski własne, pisemny wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 10 członków Towarzystwa. Wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie powinny być przekazane Zarządowi Głównemu przynajmniej na 70 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 6. Delegaci na Walne Zgromadzenia Delegatów są wybierani zgodnie z § 44 pkt 3 w proporcji 1 delegat na 10 członków każdego oddziału Towarzystwa, przy czym przy ilości mniejszej niż 5 członków oddziału liczbę delegatów zaokrągla się w dół a przy ilości większej lub równej niż 5 członków oddziału liczbę delegatów zaokrągla się w górę. W przypadku pozostawania w oddziale mniej niż 15 członków, liczba delegatów tego oddziału wynosi 1. Liczba członków oddziału w celu określenia listy delegatów ustalana jest w oparciu o rejestr członków według stanu na 14 dni przed przeprowadzeniem pierwszego walnego zgromadzenia członków oddziału w danym roku Przy ustalaniu liczby członków oddziałów uwzględnia się także członków zawieszonych. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów, które odbywają się co 3 lata na zwyczajnym walnym zgromadzeniu członków oddziału, chyba że zostanie on uprzednio odwołany przez walne zgromadzenie członków oddziału, a w jego miejsce powołany zostanie nowy delegat.
 7. O miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd Główny, zawiadamia członków Towarzystwa poprzez informację na oficjalnej stronie internetowej Towarzystwa oraz poprzez pocztę elektroniczną co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zawiadomienie może zostać dokonane za pośrednictwem Biura.
 8. Delegaci potwierdzają uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Delegatów za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku nieprzesłania przez delegata potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia Zarząd Główny, zawiadamia go o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad listem poleconym na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów. Zawiadomienie może zostać dokonane za pośrednictwem Biura.
 9. Walne Zgromadzenie Delegatów Towarzystwa otwiera Prezydent Zarządu Głównego. Następnie zebrani delegaci wybierają przewodniczącego obrad i sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów. Uchwała o wyborze przewodniczącego obrad oraz sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów zapada bezwzględną większością głosów.
 10. Przebieg i uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są protokołowane przez sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów i podpisywane przez przewodniczącego obrad i sekretarza Walnego Zgromadzenia Delegatów.
 11. Z zastrzeżeniem szczegółowych postanowień Statutu, Walne Zgromadzenie Delegatów podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych delegatów.

§ 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Delegatów należy

 1. uchwalanie głównych kierunków i programu działalności Towarzystwa,
 2. uchwalanie regulaminów Towarzystwa w wypadkach niezastrzeżonych w statucie do kompetencji innych organów Towarzystwa,
 3. wybór i odwoływanie członków pozostałych władz Towarzystwa,
 4. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu,
 5. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz zasad członkostwa,
 6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa,
 7. rozpatrywanie wniosków i postulatów członków i władz Towarzystwa zgłoszonych do Zarządu Głównego co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 8. rozpatrywanie odwołań od  orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego w wypadkach wskazanych w statucie,
 9. tworzenie fundacji,
 10. podejmowanie uchwał w pozostałych sprawach wniesionych pod obrady nie należących do kompetencji innych władz Towarzystwa.
 11. uchwalanie statutu lub zmian w statucie
 12. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku
 13. rozpatrywanie odwołań, o których mowa w § 40 ust. 7.

§ 20

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane przez Zarząd Główny:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Towarzystwa,
  4. na wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby delegatów.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Delegatów winno być zwołane w terminie 6 miesięcy od daty zgłoszenia żądania (wniosku) lub podjęcia uchwały Zarządu i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 21

W Walnym Zgromadzeniu Delegatów udział biorą:

 1. z prawem głosu – każdy delegat,
 2. z głosem doradczym – członkowie honorowi Towarzystwa oraz osoby zaproszone przez Zarząd Główny Towarzystwa.

§ 22

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów są ważne, jeżeli zostały podjęte zgodnie z Statutem.

B. Zarząd Główny

§ 23

 1. Zarząd Główny składa się z 16 członków tj. Prezydenta, Prezydenta-Elekta, ustępującego Prezydenta oraz 13 członków zwykłych, z zastrzeżeniem ust. 13
 2. Prezydenta-Elekta i 13 członków zwykłych Zarządu Głównego wybiera Walne Zgromadzenie Delegatów, w dwóch osobnych głosowaniach.
 3. Prezydent-Elekt obejmuje automatycznie funkcję Prezydenta w następnej kadencji. Prezydent oraz Prezydent-Elekt nie mogą być wybierani do pełnienia tej samej funkcji w Towarzystwie na więcej niż 1 kadencję.
 4. Członkiem Zarządu Głównego zostaje automatycznie ustępujący Prezydent Towarzystwa.
 5. Zarząd Główny wybiera na pierwszym swoim posiedzeniu spośród 13 członków zwykłych Zarządu Głównego oraz Prezydenta Towarzystwa ostatniej kadencji: Wiceprezydenta, Sekretarza, Skarbnika, w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów.
 6. Prezydent, Prezydent-Elekt, ustępujący Prezydent, Wiceprezydent, Sekretarz i Skarbnik kierują bieżącą działalnością Towarzystwa tworząc Prezydium.
 7. Prezydent – Elekt co trzy lata organizuje Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego w dowolnie wybranym przez siebie miejscu.
 8. Zarząd przyjmuje do swego składu nowych członków na miejsca członków, którzy w trakcie kadencji zostali odwołani, złożyli rezygnację lub przestali być członkami Towarzystwa, przy czym nowym członkiem może być wyłącznie osoba kandydująca do Zarządu Głównego podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia Delegatów, która uzyskała największą liczbę głosów spośród osób niewybranych do Zarządu. W powyższym trybie może zostać przyjęta nie więcej niż jedna trzecia składu Zarządu Głównego.
 9. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, utraty zdolności do jej pełnienia lub utraty członkostwa w Towarzystwie przez Prezydenta jego obowiązki do końca kadencji przejmuje Wiceprezydent. Zwolnione miejsce członka Zarządu Głównego podlega uzupełnieniu zgodnie z ust. 8. W przypadku zawieszenia Prezydenta w prawach członka Towarzystwa Wiceprezydent przejmuje jego obowiązki na okres zawieszenia.
 10. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, utraty zdolności do jej pełnienia lub utraty członkostwa w Towarzystwie przez Prezydenta-Elekta lub Wiceprezydenta pełniącego obowiązki Prezydenta Walne Zgromadzenie Delegatów ponownie wybiera odpowiednio Prezydenta-Elekta lub Prezydenta. Do czasu wyboru ich obowiązki przejmuje tymczasowo najstarszy wiekiem członek Zarządu Głównego z wyłączeniem dotychczasowych członków Prezydium. W przypadku zawieszenia Prezydenta-Elekta lub Wiceprezydenta pełniącego obowiązki Prezydenta w prawach członka Towarzystwa ich obowiązki na okres zawieszenia przejmuje najstarszy wiekiem członek Zarządu Głównego z wyłączeniem dotychczasowych członków Prezydium.
 11. W przypadku rezygnacji z pełnienia funkcji, utraty zdolności do jej pełnienia lub utraty członkostwa w PTA ustępującego Prezydenta, jego obowiązki przejmuje najstarszy wiekiem członek Zarządu Głównego z wyłączeniem dotychczasowych członków Prezydium. Zwolnione miejsce członka Zarządu podlega uzupełnieniu zgodnie z ust. 8.
 12. Kadencja Zarządu Głównego trwa 3 lata. Mandat członków Zarządu Głównego wygasa z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, w roku kalendarzowym, w którym wygasła kadencja Zarządu Głównego.
 13. Do czasu przyjęcia nowych członków zgodnie z ust. 8 lub do czasu wyboru Prezydenta-Elekta lub Prezydenta zgodnie z ust. 10, a także w okresie zawieszenia członka Zarządu Głównego w prawach członka Towarzystwa, Zarząd Główny oraz jego Prezydium funkcjonują w pomniejszonym składzie.

§ 24

Do zadań Zarządu Głównego należy:

 1. realizacja celów Towarzystwa oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 2. ustalenie planu działania Towarzystwa na okres kadencji,
 3. ustalanie budżetu Towarzystwa oraz zatwierdzanie sprawozdania z jego wykonania,
 4. sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia i zbycia majątku ruchomego i nieruchomości,
 6. powoływanie oraz rozwiązywanie działalności oddziałów oraz nadzorowanie ich działalności,
 7. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 8. prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 9. rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w wypadkach wskazanych w ustawie,
 10. rozpatrywanie wniosków przedstawianych przez członków oraz władze Towarzystwa, w tym także władze oddziałów Towarzystwa,
 11. powoływanie, zawieszanie działalności oraz rozwiązywanie Grup Roboczych, oraz Sekcji Problemowych, uchwalanie regulaminów określających ich strukturę organizacyjną, zadania oraz zasady działania,
 12. opracowywanie i uchwalanie regulaminu prac Zarządu Głównego,
 13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Delegatów,
 14. zwoływanie zjazdów naukowych, sympozjów i innych wydarzeń związanych z działalnością naukową Towarzystwa, wybór komitetów naukowych i głównych tematów pracy tych komitetów,
 15. rozpatrywanie wniosków o objęcie patronatem spotkań naukowych lub środowiskowych,
 16. reprezentowanie Towarzystwa (w kraju i za granicą) z zastrzeżeniem §56,
 17. wnioskowanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawach związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień Statutu, uchwał Władz Towarzystwa lub obowiązujących przepisów prawa
 18. prowadzenie Rejestru członków Towarzystwa
 19. podejmowanie uchwał o przynależności do innych stowarzyszeń, organizacji lub związków,
 20. podejmowanie indywidualnych decyzji w sprawie zwolnienia seniorów od płacenia składek członkowskich na wniosek zarządu oddziału,
 21. wybór Redaktora Naczelnego czasopisma „Alergologia Polska”.
 22. inne sprawy zastrzeżone w Statucie do kompetencji Zarządu Głównego.

§ 25

 1. Posiedzenia Zarządu Głównego są zwoływane przez Prezydenta w miarę potrzeby, nie rzadziej niż 3 razy w roku.
 2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezydenta.
 3. Uchwały Zarządu Głównego mogą być podejmowane w drodze głosowania za pośrednictwem Internetu, przy czym oświadczenia woli członków Zarządu Głównego złożone w postaci elektronicznej dla swej ważności winny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 4. W posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym uczestniczą:
  • – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji,
  • – Dyrektor Biura.
 5. Na zaproszenie Zarządu Głównego w jego posiedzeniach z głosem doradczym uczestniczą Przewodniczący Zarządów Oddziałów Towarzystwa oraz Sekcji Problemowych.

§ 26

 1. Organizację i tryb działania Zarządu Głównego określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 2. Zawiadomienia oraz inne czynności o charakterze administracyjno-technicznym, Zarząd Główny może wykonywać za pośrednictwem Biura.

C. Główna Komisja Rewizyjna

§ 27

 1. Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Towarzystwa powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków spośród których wybiera w głosowaniu tajnym: przewodniczącego i wiceprzewodniczącego.
 3. Kadencja Głównej Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Mandat członków Głównej Komisji Rewizyjnej wygasa z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, w roku kalendarzowym, w którym wygasła kadencja Głównej Komisji Rewizyjnej.
 4. Postanowienia § 23 ust.8-10 i ust. 13 stosuje się odpowiednio.

§ 28

 1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej Towarzystwa,
  2. żądanie od Zarządu Głównego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. składanie pisemnych wniosków do porządku obrad Walnego Zgromadzenia,
  4. składanie sprawozdań z działalności na Walnym Zgromadzeniu Delegatów oraz wniosków dotyczących udzielania absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi Głównemu,
  5. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli działalności Towarzystwa,
  6. rozpatrywanie odwołań od uchwały Zarządu Głównego odmawiającej przyjęcia w poczet członków Towarzystwa,
  7. opracowanie i uchwalanie regulaminu Głównej Komisji Rewizyjnej,
  8. nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów,
  9. nadzór nad prawidłowością wyborów władz oddziałów.
 2. Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji obowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym.
 3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Władz Towarzystwa wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 29

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, przy czym kontrola całokształtu działalności Towarzystwa odbywa się raz w trakcie trwania kadencji odpowiednio przed terminem zbliżającego się Walnego Zgromadzenia Delegatów. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.
 2. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.
 3. Zasady i szczegółowy tryb działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Główną Komisję Rewizyjną.

D. Główny Sąd Koleżeński

§ 30

 1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Delegatów.
 2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego wybierają ze swojego grona, w głosowaniu tajnym, przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 3. Kadencja Sądu trwa 3 lata. Mandat członków Głównego Sądu Koleżeńskiego wygasa z chwilą odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Delegatów, w roku kalendarzowym, w którym wygasła kadencja Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Postanowienia § 23 ust. 8-10 oraz ust. 13 stosuje się odpowiednio.
 5. Orzeczenia oraz inne decyzje Głównego Sądu Koleżeńskiego zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej 3 członków.
 6. Zasady i szczegółowy tryb działania, Głównego Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Główny Sąd Koleżeński.

§ 31

 1. Do zakresu działania Głównego Sądu Koleżeńskiego należy:
  1. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów powstałych między członkami Towarzystwa oraz pomiędzy członkami a władzami Towarzystwa,
  2. rozpatrywanie, na wniosek Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału lub Sekcji Problemowej, spraw związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień statutu, uchwał władz Towarzystwa lub obowiązujących przepisów prawa oraz wydawanie orzeczeń w tych sprawach
  3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Delegatów.
  4. opracowanie i uchwalanie regulaminu Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 2. Główny Sąd Koleżeński może orzekać następujące kary:
  1. upomnienie,
  2. zawieszenie w prawach członka Towarzystwa na okres od 3 miesięcy do 2 lat,
  3. wykluczenie z Towarzystwa.
 3. Posiedzenia Głównego Sądu Koleżeńskiego odbywają się w miarę potrzeb. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 4. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego są uprawnieni do przeglądania i otrzymywania wszelkich dokumentów znajdujących się w posiadaniu Towarzystwa, które mają związek z prowadzonymi przez Główny Sąd Koleżeński sprawami.

Rozdział V

Czasopismo PTA

§ 32

 1. Towarzystwo wydaje Czasopismo Alergologia Polska
 2. Redaktora Naczelnego Alergologii Polskiej na 5 letnią kadencję powołuje Zarząd Główny.
 3. Redaktor Naczelny uczestniczy w posiedzeniach Zarządu Głównego.
 4. Czasopismo jest dostarczane każdemu członkowi Towarzystwa. Opłata jest wliczana w składkę członkowską.

Rozdział VI

Dyrektor Biura i Sekcje Problemowe Towarzystwa

Dyrektor Biura

§ 33

 1. Dyrektor Biura powoływany jest przez Zarząd Główny na wniosek Prezydenta.
 2. Dyrektor Biura powoływany jest na czas nieokreślony. Jego funkcja wygasa w razie rezygnacji z pełnienia funkcji, utraty zdolności do jej pełnienia, śmierci lub odwołania przez Zarząd Główny.
 3. Dyrektor Biura odwoływany jest z pełnienia swojej funkcji przez Zarząd Główny na wniosek Prezydenta.

§ 34

 1. Dyrektor Biura tworzy Biuro i wchodzi w jego skład.
 2. Biuro podejmuje i wykonuje czynności administracyjne w Towarzystwie.
 3. Biuro działa w siedzibie Towarzystwa.

§ 35

Do zadań Dyrektora Biura należy:

 1. organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Biura, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. zapewnienie właściwego porządku i dyscypliny pracy w Biurze,
 3. zapewnienie właściwego zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub utratą mienia Towarzystwa znajdującego się w Biurze,
 4. nadzorowanie prawidłowej realizacji umów zawartych przez Towarzystwo w celu ochrony jego interesów,
 5. podejmowanie czynności faktycznych i prawnych związanych z organizowaniem sympozjów, konferencji i innych wydarzeń związanych z naukową i szkoleniową działalnością Towarzystwa
 6. prowadzenie gospodarki finansowej Towarzystwa, w tym w szczególności terminowe dokonywanie płatności za pośrednictwem operacji bankowych i kasowych, wystawianie faktur, terminowe przekazywanie dokumentów finansowych do właściwych organów podatkowych oraz sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłowością obsługi finansowej przez zewnętrzne biuro rachunkowe w porozumieniu ze Skarbnikiem Towarzystwa,
 7. nadzór nad prawidłową realizacją przez Biuro uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Delegatów oraz Zarząd Główny,
 8. nadzór nad wykonywaniem prac zleconych na rzecz Biura przez Zarząd Główny,
 9. wykonywanie innych zadań z zakresu kierowania Biurem zleconych przez Zarząd Główny.
 10. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz w zakresie spraw należących do kompetencji Dyrektora Biura, przy czym Dyrektor Biura nie jest upoważniony do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań w imieniu Towarzystwa.

§ 36

 1. W ramach prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa Dyrektor Biura uprawniony jest do wydatkowania środków finansowych Towarzystwa jedynie w granicach określonych w obowiązującym budżecie lub projekcie budżetu. Dyrektor Biura zobowiązany jest przy tym do przestrzegania Zasad Dyscypliny Finansowej, uchwalonych przez Zarząd Główny Towarzystwa w porozumieniu ze Skarbnikiem.
 2. Dyrektor Biura składa Prezydentowi sprawozdanie z działalności Biura za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 stycznia następnego roku kalendarzowego.
 3. Dyrektor Biura obowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Głównego z głosem doradczym.

Sekcje Problemowe Towarzystwa

§ 37

Zarząd Główny z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 20 członków Towarzystwa może powoływać Sekcje Problemowe, specjalizujące się w poszczególnych dyscyplinach lekarskich.

§ 38

 1. Sekcje Problemowe działają wyłącznie przy Zarządzie Głównym.
 2. Organizację i tryb działania Sekcji Problemowych określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
 3. Do Sekcji Problemowej może należeć każdy członek Towarzystwa, przy czym jednocześnie można być członkiem nie więcej niż 2 Sekcji Problemowych.
 4. Członkiem Sekcji Problemowej zostaje się z chwilą zaakceptowania przez Zarząd Główny odpowiedniej deklaracji złożonej przez członka Towarzystwa.
 5. Sekcja Problemowa może wnioskować do Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawach związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień Statutu, uchwał Władz Towarzystwa lub obowiązujących przepisów prawa

Rozdział VII

Grupy Robocze

§ 39

 1. Zarząd Główny może powoływać Grupy Robocze w celu realizacji zadań objętych Statutem Towarzystwa w szczególności poprzez:
  1. opracowywanie opinii wyrażających stanowisko Towarzystwa,
  2. inicjowanie i koordynowanie badań naukowych,
  3. prowadzenie współpracy z innymi organizacjami.
 2. Wniosek o utworzenie Grupy Roboczej może zgłosić członek Zarządu Głównego Towarzystwa lub Sekcja Problemowa.
 3. Organizację i tryb działania Grupy Roboczej określa regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

Rozdział VIII

Władza oddziału

§ 40

 1. Zarząd Główny  powołuje oddziały z własnej inicjatywy. Zarząd Główny może także powołać oddział na wniosek co najmniej 20 członków Towarzystwa mających miejsce zamieszkania albo stale pracujących na obszarze, który ma zostać objęty zasięgiem terytorialnym mającego powstać oddziału. Uchwała Zarządu Głównego określa siedzibę władz oddziału oraz terytorialny zasięg jego działania. Terytorialne zasięgi działania oddziałów nie mogą się pokrywać.
 2. Członek Towarzystwa obowiązany jest w terminie miesiąca od wejścia w życie Statutu lub w deklaracji członkowskiej zadeklarować przynależność do jednego z istniejących oddziałów. W przypadku braku takiej deklaracji członek zostaje przyjęty w poczet członków oddziału, w zasięgu działania którego posiada miejsce zamieszkania. W każdym czasie członek może złożyć oświadczenie o zmianie oddziału, do którego przynależy.
 3. Z przynależnością do oddziału nie jest związane ponoszenie dodatkowych opłat, w szczególności składek członkowskich odrębnych od składek wynikających z członkostwa w Towarzystwie.
 4. Powołanie oddziału może nastąpić, jeżeli na terenie województwa, które ma zostać objęte zasięgiem terytorialnym mającego powstać oddziału, liczba członków Towarzystwa wynosi co najmniej 20 osób, bądź też gdy co najmniej 20 osób złoży deklarację przynależności do mającego powstać oddziału.
 5. W przypadku utworzenia nowego oddziału, Zarząd Główny wyłącza jego zasięg działania z zasięgu działania dotychczasowego oddziału, a jego członkami zostają członkowie Towarzystwa, którzy złożyli deklarację przynależności do mającego powstać oddziału.
 6. Zarząd Główny może rozwiązać oddział z własnej inicjatywy. W przypadku rozwiązania oddziału, Zarząd Główny włącza jego zasięg działania do zasięgu działania innego oddziału, a członkowie rozwiązanego oddziału stają się członkami oddziału przejmującego. Zarząd Główny nie może rozwiązać oddziału, jeżeli prowadziłoby to do spadku liczby ogólnej oddziałów poniżej dwóch.
 7. Zarząd Oddziału może odwołać się od decyzji Zarządu Głównego o rozwiązaniu Oddziału do Walnego Zgromadzenia Delegatów.

§ 41

 1. Władzami oddziału są:
  1. walne zgromadzenie członków oddziału,
  2. zarząd oddziału,
  3. komisja rewizyjna oddziału.
 2. Kadencja zarządu i komisji rewizyjnej oddziału trwa 3 lata. Mandat członków zarządu i komisji rewizyjnej oddziału wygasa z chwilą odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia członków oddziału, w roku kalendarzowym, w którym wygasła kadencja zarządu i komisji rewizyjnej oddziału.

Walne zgromadzenie członków oddziału

§ 42

 1. Walne zgromadzenie członków oddziału jest najwyższą władzą oddziału Towarzystwa.
 2. Walne zgromadzenie członków oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 43

Do kompetencji walnego zgromadzenia członków oddziału należy:

 1. uchwalanie programu działania oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami naczelnych władz Towarzystwa,
 2. wybór i odwoływanie zarządu oddziału, w tym przewodniczącego zarządu oddziału oraz komisji rewizyjnej oddziału, w głosowaniu tajnym,
 3. wybór i odwoływanie delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium ustępującym władzom,
 5. rozpatrywanie wniosków członków oddziału zgłoszonych terminowo do zarządu oddziału,
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez pozostałe władze oddziału.

§ 44

 1. Zwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału jest zwoływane przez zarząd oddziału raz na 3 lata, nie później niż na 3 miesiące przed Walnym Zgromadzeniem Delegatów Towarzystwa.
 2. Zarząd oddziału ustala porządek obrad walnego zgromadzenia członków oddziału w oparciu o wnioski własne lub pisemny wniosek co najmniej 10 członków oddziału. Wnioski zgłoszone do rozpatrzenia przez walne zgromadzenie członków oddziału powinny być przekazane zarządowi oddziału przynajmniej 40 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 3. O terminie walnego zgromadzenia członków oddziału wraz z proponowanym porządkiem obrad zarząd oddziału zawiadamia członków oddziału co najmniej na 30 dni przed terminem rozpoczęcia zebrania.
 4. Uchwały walnego zgromadzenia członków oddziału zapadają bezwzględną większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 45

 1. Nadzwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału jest zwoływane przez zarząd oddziału:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Zarządu Głównego,
  3. na wniosek komisji rewizyjnej oddziału,
  4. na pisemny wniosek co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Towarzystwa zrzeszonych w oddziale.
 2. Zarząd oddziału jest zobowiązany zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie członków oddziału w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt. b, c i d lub podjęcia uchwały przez zarząd oddziału.

§ 46

W walnym zgromadzeniu członków oddziału udział biorą:

 1. z prawem głosu – członkowie zwyczajni, seniorzy, młodsi i honorowi Towarzystwa zrzeszeni w oddziale,
 2. z głosem doradczym – osoby zaproszone przez zarząd oddziału.

Zarząd oddziału

§ 47

Zarząd oddziału kieruje działalnością Towarzystwa na terenie swojego działania zgodnie z uchwałami naczelnych władz Towarzystwa.

§ 48

 1. Zarząd oddziału składa się z 5 osób.
 2. Zarząd oddziału wybiera spośród swych członków na pierwszym posiedzeniu wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika, którzy razem z przewodniczącym oddziału kierują bieżącą działalnością oddziału.
 3. Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, co najmniej 4 razy w roku.
 4. Uchwały zarządu oddziału zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 5. Zarząd Oddziału zobowiązany jest składać Zarządowi Głównemu raport ze swojej działalności w roku kalendarzowym do 31 stycznia roku następnego.
 6. Przewodniczący komisji rewizyjnej oddziału lub upoważniony przez niego członek komisji winien uczestniczyć posiedzeniu zarządu oddziału z głosem doradczym.
 7. Postanowienia § 23 ust.8-10 i ust. 13 stosuje się odpowiednio.

§ 49

Do zakresu działania zarządu oddziału należy:

 1. wykonywanie uchwał władz naczelnych Towarzystwa oraz walnego zgromadzenia oddziału,
 2. określanie szczegółowego planu działania oddziału w oparciu o program uchwalony przez walne zgromadzenie oddziału,
 3. reprezentowanie oddziału na zewnątrz,
 4. zarządzanie majątkiem Towarzystwa przekazanym do dyspozycji oddziału w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd Główny,
 5. organizowanie działalności na terenie działania oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
 6. zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych walnych zgromadzeń członków oddziału,
 7. składanie sprawozdań z działalności oddziału na walnym zgromadzeniu oddziału,
 8. przedkładanie Zarządowi Głównemu Towarzystwa rocznego sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego w terminie do końca stycznia następnego roku kalendarzowego,
 9. organizowanie zebrań naukowo-szkoleniowych nie rzadziej niż 2 razy w roku,
 10. występowanie do Zarządu Głównego Towarzystwa z wnioskiem o zwolnienie członka seniora od obowiązku płacenia składki członkowskiej,
 11. wnioskowanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego w sprawach związanych z naruszeniem przez członków Towarzystwa postanowień Statutu, uchwał Władz Towarzystwa lub obowiązujących przepisów prawa

Komisja rewizyjna oddziału

§ 50

Komisja rewizyjna oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności oddziału w tym w szczególności zarządu oddziału.

§ 51

 1. Komisja rewizyjna oddziału składa się z 3 osób i wybiera spośród siebie na pierwszym swoim posiedzeniu przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Postanowienie § 23 ust. 8-10 i ust. 13 stosuje się odpowiednio.
 3. Uchwały komisji rewizyjnej oddziału zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji rewizyjnej.

§ 52

 1. Do zakresu działania komisji rewizyjnej oddziału należy:
  1. kontrola całokształtu działalności, a w szczególności gospodarki finansowej oddziału,
  2. współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
  3. kontrola należytego opłacania składek członkowskich przez członków oddziału,
  4. składanie sprawozdania ze swojej działalności na walnym zgromadzeniu oddziału wraz z wnioskami dotyczącymi udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału,
  5. przedstawianie zarządowi oddziału wniosków, uwag i zaleceń pokontrolnych w sprawie działalności oddziału,
  6. zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał zarządu oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz naczelnych Towarzystwa.
 2. Przewodniczący komisji rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji obowiązany jest uczestniczyć w posiedzeniu zarządu oddziału z głosem doradczym.
 3. Uchwały komisji rewizyjnej oddziału zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu.
 4. Komisja rewizyjna oddziału zobowiązana jest składać Głównej Komisji Rewizyjnej raport ze swojej działalności w danym roku kalendarzowym do 31 stycznia roku następnego.

Rozdział IX

Majątek Towarzystwa

§ 53

 1. Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
  1. opłaty wpisowe i składki członkowskie,
  2. wpływy z działalności statutowej,
  3. dotacje,
  4. spadki, zapisy i darowizny,
  5. dochody z majątku Towarzystwa,
  6. dochody z własnej działalności,
  7. ofiarność publiczna.
 3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 54

 1. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Towarzystwa ustala Zarząd Główny.
 2. Władze oddziałów Towarzystwa są obowiązane zarządzać majątkiem Towarzystwa zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zarząd Główny.

§ 55

Do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań konieczna jest reprezentacja łączna dwóch członków Zarządu Głównego spośród członków pełniących funkcje: Skarbnika, Prezydenta, Prezydenta-Elekta, Wiceprezydenta lub Sekretarza Zarządu Głównego.

Rozdział X

Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 56

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów, podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenie Delegatów określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

§ 57

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem lub szczegółowymi regulaminami mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego