Polskie Towarzystwo Alergologiczne obejmuje wydarzenia naukowo-szkoleniowe (m.in. konferencje, sympozja, kongresy, fora, zjazdy, itp.). Organizatorów tego typu wydarzeń zapraszamy do zapoznania się z zasadami patronatu, który może przyjąć dwie formy:

Opcja I – wydarzenia jednorazowe w danym roku kalendarzowym

Dotyczy wydarzeń szkoleniowo-naukowych mających formę kongresu, konferencji, sympozjum odbywających się raz w danym roku kalendarzowym. Wniosek o udzielenie patronatu organizator wydarzenia składa do Prezydenta PTA w roku poprzedzającym konferencję, a w szczególnych przypadkach najpóźniej 3 miesiące przed rozpoczęciem wydarzenia wykorzystując Załącznik nr 1. Wniosek należy przesłać na adres pta@pta.med.pl. Prezydent PTA na podstawie danych przedstawionych w załączniku podejmuje decyzję o przyznaniu patronatu nad zgłoszonym wydarzeniem.

Prezydent PTA udzielając patronatu może zwrócić się do organizatora wydarzenia o:

 1. włączenie wskazanych przez siebie osób do Komitetu Naukowego (lub analogicznego organu sprawującego nadzór naukowy nad wydarzeniem),
 2. zorganizowanie sesji naukowej pod patronatem PTA, której koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowcy i czas sesji zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem),
 3. zorganizowanie wykładu pod patronatem PTA, którego koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowca i czas wykładu zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem),
 4. informowanie w materiałach konferencyjnych i promocyjnych wydarzenia o udzielonym patronacie PTA,
 5. umożliwienie wystawienia przez PTA stoiska o powierzchni minimum 4 m2 w trakcie wydarzenia naukowo-szkoleniowego,
 6. pełnej rejestracji (wraz z noclegiem i wyżywieniem) osób wskazanych przez PTA jako obsługa stoiska,
 7. przedstawienie PTA do akceptacji materiałów i dokumentów, w których zostanie wykorzystane logo PTA.

Prezydent PTA może ponadto zwrócić się do organizatora, biorąc pod uwagę charakter i wielkość wydarzenia (liczba uczestników, ranga, itp.), o opłatę związaną z udzieleniem patronatu PTA – jej wysokość będzie ustalana indywidualnie.

Prezydent PTA może również wystąpić do organizatora o spełnienie innych, nie wymienionych wyżej warunków, niezbędnych do udzielenia patronatu PTA.

Decyzja Prezydenta PTA o przyznaniu lub nieprzyznaniu patronatu jest niezwłocznie przekazywana organizatorowi wydarzenia.

Objęcie patronatu PTA nad wydarzeniem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla organizatora ani osobistego udziału Prezydenta PTA w wydarzeniu.

Opcja II – wydarzenia cykliczne w danym roku kalendarzowym

Dotyczy wydarzeń szkoleniowo-naukowych organizowanych cyklicznie w danym roku kalendarzowym (np. cykle sympozjów). Wniosek o udzielenie patronatu organizator wydarzenia składa do Prezydenta   PTA w roku poprzedzającym konferencję, a w szczególnych przypadkach najpóźniej 3 miesiące  przed rozpoczęciem cyklu wydarzeń wykorzystując Załącznik nr 1. Wniosek należy przesłać na adres pta@pta.med.pl. Prezydent  PTA na podstawie danych przedstawionych w załączniku podejmuje decyzję o przyznaniu patronatu nad wydarzeniem.

Prezydent PTA udzielając patronatu może zwrócić się do organizatora wydarzenia o:

 1. włączenie wskazanych przez siebie osób do Komitetu Naukowego (lub analogicznego organu sprawującego nadzór naukowy nad wydarzeniem),
 2. zorganizowanie w trakcie każdego lub wybranego spotkania sesji naukowej pod patronatem PTA, której koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowcy i czas sesji zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem),
 3. zorganizowanie w trakcie każdego lub wybranego spotkania wykładu pod patronatem PTA, którego koszty zostaną pokryte przez organizatora (tematyka, wykładowca i czas wykładu zostaną ustalone w porozumieniu z organizatorem),
 4. informowanie w materiałach konferencyjnych i promocyjnych wydarzenia o udzielonym patronacie PTA,
 5. umożliwienie wystawienia przez PTA stoiska o powierzchni minimum 4 m2 w trakcie wydarzenia naukowo-szkoleniowego,
 6. pełnej rejestracji (wraz z noclegiem i wyżywieniem) osób wskazanych przez PTA jako obsługa stoiska,
 7. przedstawienie PTA do akceptacji programu naukowego oraz materiałów i dokumentów, w których zostanie wykorzystane logo PTA, co najmniej 2 tygodnie przed ich wydrukowaniem.

Z udzieleniem przez Prezydenta PTA patronatu nad cyklem wydarzeń związana jest opłata – jej wysokość wynosi 3 000 zł netto za pojedyncze spotkanie (kwota ta, w zależności od okoliczności, może ulec zmianie, stosownie do czasu trwania i warunków finansowych sympozjum/szkolenia).

Prezydent PTA może również wystąpić do organizatora o spełnienie innych, nie wymienionych wyżej warunków, niezbędnych do udzielenia patronatu PTA.

Decyzja Prezydenta PTA o przyznaniu lub nieprzyznaniu patronatu jest niezwłocznie przekazywana organizatorowi wydarzenia.

Objęcie patronatu PTA nad wydarzeniem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego, rzeczowego lub organizacyjnego dla organizatora ani osobistego udziału Prezydenta PTA w wydarzeniu.

PTA nie obejmuje patronatem wydarzeń, których zasady łamią prawa etyki wykładowcy.

Odebranie patronatu PTA może nastąpić w przypadku:

 1.  prowadzenia przez organizatora lub uczestnika wydarzenia działań o charakterze promocyjnym, dotyczących konkretnych produktów, usług czy firm w formie, które mogłyby sugerować poparcie dla nich Prezydenta PTA lub Towarzystwa,
 2. lobbingowego charakteru przedsięwzięcia,
 3. niewywiązywania się z któregokolwiek z warunków przyznania patronatu.

Decyzja Prezydenta PTA o odebraniu patronatu ma charakter natychmiastowy i jest niezwłocznie przekazywana organizatorowi wydarzenia.

Powyższe ustalenia mogą ulec zmianie w zależności od charakteru spotkania oraz indywidualnych ustaleń między organizatorem a władzami Towarzystwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. patronatu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego dla wydarzeń edukacyjnych prosimy o kontakt z Biurem PTA:

tel.: +48 (42) 67769 48
fax.: +48 (42) 679 03 16
e-mail: pta@pta.med.pl

Formularz patronatu Polskiego Towarzystwa Alergologicznego – Załącznik 1 do Zasad obejmowania patronatem PTA wydarzeń naukowo-szkoleniowych.

Patronaty