1. Prof. Bogdan Romański (1982 – 1985)
 2. Prof. Bogdan Romański (1985 – 1988)
 3. Prof. Józef Małolepszy (1988 – 1991)
 4. Prof. Józef Małolepszy (1991 – 1994)
 5. Prof. Tadeusz Płusa (1994 – 1997)
 6. Prof. Tadeusz Płusa (1997 – 2000)
 7. Prof. Paweł Górski (2000 – 2003)
 8. Prof. Marek L. Kowalski (2003 – 2006)
 9. Prof. Piotr Kuna (2006 – 2009)
 10. Prof. Barbara Rogala (2009 – 2012)
 11. Prof. Bolesław Samoliński (2012 – 2015)
 12. Prof. Zbigniew Bartuzi (2015 – 2018)
 13. Prof. Marek Kulus (2018 – 2021)
 14. Prof. Maciej Kupczyk (2021 – 2024)
 1. Prof. Jack Hawiger (USA)
 2. Prof. Jean Paupe (Francja)
 3. Prof. Lino Businco (Włochy)
 4. Prof. Bogdan Romański
 5. Prof. Edward Rudzki
 6. Prof. Sabina Chyrek-Borowska
 7. Prof. Jerzy Rożniecki
 8. Prof. Sergio Bonini (Włochy)
 9. Prof. Wacław Droszcz
 10. Prof. Józef Małolepszy
 11. Prof. Andrzej Szczeklik
 12. Prof. S.G.O. Johanson (Szwecja)
 13. Prof. Edmund Rogala
 14. Prof. Danuta Szewczyk-Chmielewska
 15. Prof. Czesław Zychowicz
 16. Prof. Marek L. Kowalski
 17. Prof. Jean Bousquet (Francja)
 18. Prof. Paweł Górski
 19. Prof. Maciej Kaczmarski
 20. Prof. Ryszard Kurzawa
 21. Prof. Anna Bręborowicz
 22. Prof. Jerzy Kruszewski
 23. Dr. Teresa Małaczyńska
 24. Prof. Barbara Rogala
 25. Prof. Krzysztof Buczyłko
 26. Prof. Piotr Kuna
 27. Prof.  Anna Nowak–Węgrzyn
 28. Prof. Bernard Panaszek
 29. Prof. Bolesław Samoliński

Regulamin: Członkostwo Honorowe PTA – 2022

Medale “Zasłużony w rozwoju alergologii” nadane 17 września 2021 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego otrzymali:

 • Prof. Jerzy Kruszewski
 • Prof. Marek Kulus
 • Dr Andrzej Pustkowski
 • Dr Piotr Rapiejko

Medale “Zasłużony w rozwoju alergologii” nadane 26 września 2018 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego otrzymali:

 • Prof. Andrzej Emeryk
 • Prof. Janina Grzegorczyk
 • Prof. Ewa Jassem

Medale “Zasłużony w rozwoju alergologii” nadane 12 września 2015 roku podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Alergologicznego otrzymali:

 • Prof. dr hab. n. med. Andrzej Boznański
 • Dr hab. n. med. Marta Chełmińska
 • Prof dr hab. n. med. Roman Nowicki

Regulamin Medal zasłużony w rozwoju polskiej alergologii

Misja PTA opiera się na podstawowych celach działania, do których należą:

 • Zrzeszanie osób, których przedmiotem działania lub zainteresowania jest alergologia doświadczalna i kliniczna oraz dziedziny pokrewne,
 • reprezentowanie polskiej alergologii w kraju i za granicą,
 • upowszechnianie wiedzy na temat alergologii w społeczeństwie, w szczególności w środowisku studentów medycyny, lekarzy, średniego personelu medycznego i pracowników technicznych,
 • udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy w dziedzinie alergologii,
 • współpraca z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu lecznictwa w dziedzinie alergologii w Polsce,
 • organizowanie i popieranie badań, i prac naukowych w zakresie alergologii doświadczalnej i klinicznej, jak również współpraca w tym zakresie z innymi instytucjami i stowarzyszeniami,
 • prowadzenie i wspieranie różnych form działalności szkoleniowej i edukacyjnej, podejmowanej na rzecz przedstawicieli środowiska medycznego i środowisk pokrewnych, dla rozszerzania wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie alergologii.

Aktywności dzięki którym PTA realizuję swoje cele:

 • Inicjowanie badań naukowych z zakresu epidemiologii, etiopatogenezy, diagnostyki, profilaktyki, leczenia i farmakoekonomiki chorób alergicznych,
 • wystąpienia do właściwych władz w sprawach organizacji programów zapobiegania i zwalczania chorób alergicznych w Polsce,
 • delegowanie swych przedstawicieli do organów powoływanych na mocy obowiązującego prawa,
 • organizację publicznych odczytów, szkoleń, kursów, wykładów, posiedzeń naukowych zjazdów, sympozjów, konferencji, kongresów naukowych oraz innych form upowszechniania wiedzy na temat alergologii doświadczalnej i klinicznej,
 • opracowywanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy i pielęgniarek w zakresie alergologii,
 • aktywne wspieranie różnych form doskonalenia zawodowego pracowników medycznych, w szczególności lekarzy alergologów,
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, placówkami służby zdrowia i pokrewnymi towarzystwami, które są zainteresowane problematyką zwalczania chorób alergicznych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
 • subwencjonowanie badań naukowych z zakresu alergologii doświadczalnej i klinicznej, w miarę posiadanych środków,
 • fundowanie nagród i stypendiów dla wyróżniających się w działalności naukowej młodszych członków Towarzystwa, w szczególności za obronione prace doktorskie lub opublikowane prace oryginalne,
 • przyznawanie godności członka honorowego Towarzystwa, nadawanie medalu „Zasłużony w rozwoju polskiej alergologii”, jak również występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych osobom o wybitnych zasługach dla rozwoju polskiej alergologii,
 • powoływanie sekcji problemowych, grup roboczych i grup zainteresowań do realizacji zleconych zdań,
 • opracowywanie, upowszechnianie i uaktualnianie standardów diagnostyczno-leczniczych w alergologii.